10.11.2017

Zvezda-trougao start P=110kW

400V 50Hz
2×70    120
250
250/5A 5VA
–    50
140    22
140    22
75    22
400
100 – 160
35    50
205