10.11.2017

Zvezda-trougao start P=11kW

400V 50Hz
6    6
35
50/5A 2.5VA
2.5    2.5
12    22
12    22
12    11
22
10 – 16
1.5    2.5
22