10.11.2017

Zvezda-trougao start P=132kW

400V 50Hz
2×95  2×50
250
250/5A 5VA
–    70
140    22
140    22
90    22
400
100 – 160
50    70
245