09.11.2017

Zvezda-trougao start P=15kW

400V 50Hz
10    10
35
50/5A 2.5VA
4    4
16    22
16    22
12    11
22
12.5 – 20
2.5    4
29