10.11.2017

Zvezda-trougao start P=160kW

400V 50Hz
2×120  240
315
300/5A 5VA
2×50    95
170    22
170    22
110    22
400
125 – 200
70    120
295