10.11.2017

Zvezda-trougao start P=18.5kW

400V 50Hz
16    16
50
50/5A 2.5VA
6    6
22    22
22    22
12    11
22
16 – 25
4    4
37