10.11.2017

Zvezda-trougao start P=200kW

400V 50Hz
2×185  300
400
400/5A 5VA
–    120
250    22
250    22
140    22
400
160 – 250
95    120
370