10.11.2017

Zvezda-trougao start P=22kW

400V 50Hz
16    16
50
50/5A 2.5VA
6    6
30    22
30    22
16    11
22
24 – 32
4    6
44