10.11.2017

Zvezda-trougao start P=250kW

400V 50Hz
–  2×150
500
500/5A 5VA
2×95    150
315    22
315    22
170    22
400
200 – 320
150  2×120
460