10.11.2017

Zvezda-trougao start P=30kW

400V 50Hz
35    25
63
75/5A 2.5VA
10    10
36    22
36    22
22    11
75 – 36
25 – 40
6    10
60