10.11.2017

Zvezda-trougao start P=315kW

400V 50Hz
3×185  2×185
630
600/5A 5VA
–    2×120
400    22
400    22
250    22
400
250 – 400
185  240
580