10.11.2017

Zvezda-trougao start P=355kW

400V 50Hz
3×240  2×240
800
750/5A 5VA
–    2×120
400    22
400    22
250    22
400
250 – 400
240  2×120
636