10.11.2017

Zvezda-trougao start P=37kW

400V 50Hz
50    35
80
75/5A 2.5VA
16    10
45    22
45    22
30    11
75 – 60
32 – 50
10    16
72