10.11.2017

Zvezda-trougao start P=45kW

400V 50Hz
50    35
100
100/5A 2.5VA
16    10
60    22
60    22
30    11
75 – 60
40 – 57
10    16
85