10.11.2017

Zvezda-trougao start P=5.5kW

400V 50Hz
2.5    2.5
16
50/5A 2.5VA
1.5    1.5
12    22
12    22
12    11
12
5 – 8
1.5    1.5
11.5