10.11.2017

Zvezda-trougao start P=55kW

400V 50Hz
2×25    50
125
150/5A 2.5VA
–    16
60    22
60    22
45    22
75 – 60
50 – 63
10    16
105