10.11.2017

Zvezda-trougao start P=7.5kW

400V 50Hz
4    4
20
50/5A 2.5VA
2.5    2.5
12    22
12    22
12    11
12
6.3 – 10
1.5    1.5
15.5