10.11.2017

Zvezda-trougao start P=75kW

400V 50Hz
2×35    70
160
150/5A 2.5VA
50    35
90    22
90    22
60    22
400
70 – 100
25    35
140