10.11.2017

Zvezda-trougao start P=90kW

400V 50Hz
150    95
200
200/5A 5VA
–    50
110    22
110    22
60    22
400
80 – 125
25    35
170